Jak założyć własną działalność gospodarczą?

biuro księgowe zgierzJeszcze niedawno zakładanie własnej firmy wymagało odwiedzin w wielu urzędach przy niezliczonych okienkach. Obecnie dąży się do ułatwienia procedur i umożliwienia załatwiania jak największej ilości spraw za pomocą Internetu. Wciąż wymagane są jednak pewne czynności zmuszające do wizyt w urzędach.

Pierwszym krokiem jest wejście na stronę elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (epuap.gov.pl), która pozwala obywatelom załatwiać wiele urzędowych spraw za pomocą Internetu. Za jej pośrednictwem można zarejestrować się do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (formularz CEIDG-1). Jednocześnie przedsiębiorstwo zgłoszone jest do Głównego Urzędu Statystycznego, który nadaje mu numer REGON, do urzędu skarbowego, który nadaje mu numer NIP, oraz do ZUS albo KRUS.

Formularz CEIDG-1 wymaga podania danych osobowych właściciela firmy (nazwisko, nr PESEL, NIP, obywatelstwo, adres zamieszkania itd.) oraz informacji o samej firmie. Wymaga także wielu oświadczeń, m.in. o braku ograniczenia zdolności prawnej, zakazu działalności gospodarczej oraz szeregu innych. Należy również podać rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej i jego kod zgodny z Polską Klasyfikacją Działalności (klasyfikacja i kody na stronie www.pkd-24.pl lub na stronach GUS-u). Na druku można wpisać więcej niż jeden kod, także dla przedsięwzięć planowanych na przyszłość. Zawsze też można dopisywać nowe kody, dokonując zmian w ewidencji.

Zarządzanie całym procesem przez Internet wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub innej elektronicznej formy potwierdzenia tożsamości. W całym procesie zakładania firmy może Państwu pomóc nasze biuro rachunkowe. Zgierz potrzebuje więcej przedsiębiorców!

Opodatkowanie przedsiębiorstw

Forma opodatkowania zależy od formy przedsiębiorstwa i profilu jego działalności gospodarczej. Głównymi świadczeniami płaconymi przez przedsiębiorców są podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz podatek od towarów i usług (VAT).

Już w trakcie wypełniania wniosku można wybrać formę opodatkowania przedsiębiorstwa. Firmy, których roczny dochód nie przekracza 50 tys. zł, są prawnie zwolnione z płacenia podatku VAT. Jednak mogą one zadeklarować chęć jego płacenia. Podatek płaci się do 25. dnia następnego miesiąca w roku podatkowym. VAT można płacić także kwartalnie. Wybór formy opodatkowania należy potwierdzić wnioskiem do urzędu skarbowego i opłatą 170 zł.

Nowy formularz zgłasza przedsiębiorcę jako płatnika składek, ale nie czyni go jednocześnie osobą objętą ubezpieczeniem. By zarejestrować siebie lub swoich pracowników należy złożyć do ZUS odpowiednio wypełnione druki ZUA. Każdy nowy pracownik powinien być zarejestrowany w ZUS najpóźniej 7 dni od daty zatrudnienia.

Forma opodatkowania wpływa na terminy i częstotliwość płatności. Przedsiębiorca może rozliczać się co miesiąc lub co kwartał, zgodnie ze stawką liniową 19 % czy w formach uproszczonych, jak karta podatkowa czy ryczałt z dochodów ewidencjonowanych.

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej nie musi być tożsama z datą złożenia wniosku. Warto wziąć to pod uwagę, gdyż z momentem rozpoczęcia działalności zaczyna się naliczanie składek.

Spółka prawa handlowego

Zdefiniować ją można jako spółkę osobową lub kapitałową, której organizację, tworzenie, przekształcanie i funkcjonowanie reguluje kodeks spółek handlowych (KSH), zawarty w ustawie z 15 września 2000 r. Zazwyczaj jest zawierana przy większych przedsięwzięciach, gdyż do mniejszych inicjatyw wystarczy spółka cywilna lub jednoosobowa działalność gospodarcza. Umowa takiej spółki zobowiązuje akcjonariuszy do dążenia we wspólnym celu poprzez wniesienie wkładów (lub poprzez współdziałanie w inny określony sposób, jeśli stanowi tak umowa lub statut spółki).

Spółki prawa handlowego możemy sklasyfikować względem odpowiedzialności majątkowej wspólników i innych cech:

 • spółka jawna
 • Można ją określić jako spółkę osobową, która prowadzi działalność pod własną firmą i nie jest inną spółką handlową. Praktycznie jest handlowym odpowiednikiem spółki cywilnej. Wszyscy wspólnicy solidarnie odpowiadają całym majątkiem za zobowiązania spółki, ale dopiero w przypadku gdy egzekucja zobowiązań z majątku spółki jest bezskuteczna.

 • spółka partnerska
 • Jest to spółka osobowa prowadząca przedsiębiorstwo pod własną firmą, której celem jest wykonywanie przez wspólników wolnego zawodu (np. prawnika, lekarza, doradcy podatkowego, księgowej etc.). Powinna mieć w nazwie nazwisko co najmniej jednego partnera, dodatkowe oznaczenie spółki partnerskiej (np. „i partnerzy”) oraz określenie wolnego zawodu/zawodów wykonywanych w spółce.

 • spółka komandytowa i komandytowo-akcyjna
 • Te spółki osobowe wyróżniają się tym, że co najmniej jeden wspólnik (komplementariusz) odpowiada bez ograniczeń za zobowiązania spółki, gdy odpowiedzialność pozostałych (komandatariuszy) jest ograniczona. Koncepcja ta jest stosowana często, gdy jeden wspólnik ma pomysł na biznes i chęć jego realizowania, a drugi oferuje kapitał na tą działalność. Spółka komandytowo-akcyjna odróżnia się sposobem nabywania kapitału poprzez sprzedaż akcji – komandatariusz jest akcjonariuszem.

 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)
 • To podstawowa i najpopularniejsza forma spółki handlowej. Łączy status spółki kapitałowej z silnymi elementami osobowymi, jak brak wymogu posiadania rady nadzorczej (przy kapitale poniżej 500 tys. zł i liczbie wspólników mniejszej niż 25), prawo do informacji i kontroli przedsiębiorstwa przez wspólników, możliwość gromadzenia kapitału przez obowiązek dopłat. Specyficzne dla polskiego prawa jest dopuszczenie pociągnięcia do odpowiedzialności członków zarządu spółki, jeśli nie zgłoszą w odpowiednim terminie wniosku o upadłość (z pewnymi zastrzeżeniami). Co do zasady wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki.
  Nabywa ona osobowość prawną wraz z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego w rejestrze przedsiębiorców.

 • spółka akcyjna (SA)
 • Uznaje się ją za właściwą spółkę kapitałową. Jej kapitał zakładowy jest podzielony na papiery wartościowe, czyli akcje. Przez emisję i sprzedaż akcji gromadzony jest kapitał spółki. Akcjonariusze są wyłączeni z odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Można ją zawiązać nie tylko w celu gospodarczym. Podobnie jak spółka z o.o. zyskuje osobowość prawną wraz z wpisem do KRS.

Spółki prawa handlowego wyróżniają się również sposobem rejestracji i wymogami, które muszą spełniać. Przede wszystkim przed zarejestrowaniem przedsiębiorstwa należy sporządzić umowę spółki, która definiuje jej profil (jeden z powyższych). Niektóre wymagają zwykłej formy pisemnej (spółka jawna, partnerska), inne umowy w formie aktu notarialnego (spółka z o.o.).
Następnie należy się udać do Sądu Rejonowego, gdzie w KRS składa się wnioski o nadanie numeru REGON, numeru NIP i zgłoszenie płatnika składek zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych. Uiszcza się także opłatę sądową w wysokości 1000 zł oraz opłatę 500 zł za umieszczenie ogłoszenia o założeniu spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Spółki prawa handlowego wymagają prowadzenia pełnej księgowości, by móc odpowiednio wyliczyć dochód, z którego potem odprowadza się 19-procentowy podatek dochodowy osób prawnych (CIT).

Terminy rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej

Każde przedsiębiorstwo podlega licznym opłatom, różnym w zależności od profilu firmy. Czasem ciężko zorientować się we wszystkich terminach i podatkach, dlatego warto rozważyć powierzenie rozliczeń profesjonalnemu biuru rachunkowemu. Zgierzowski urząd skarbowy pilnuje tych terminów bardzo starannie, dlatego powinno się mieć solidnie przygotowane rozliczenia najlepiej nie na ostatnią chwilę.

 • 7. dzień miesiąca
 • Termin zapłacenia podatku przez opodatkowanych w formie karty podatkowej.

 • 10. dzień miesiąca
 • Termin zapłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy za poprzedni miesiąc w przypadku braku pracowników (samozatrudnienie).

 • 15. dzień miesiąca
 • Termin zapłacenia składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy lub Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w przypadku zatrudniania pracowników.

 • 20. dzień miesiąca
 • Termin opłaty ryczałtu z przychodów ewidencjonowanych (w przypadku ryczałtu za grudzień płaci się go w terminie podatkowego zeznania rocznego PIT-28) oraz zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych i na 19-procentowy podatek liniowy (zaliczkę za grudzień w wysokości listopadowej płaci się do 20 grudnia).

 • 25. dzień miesiąca
 • Termin miesięcznego rozliczenia podatku VAT – VAT-7, miesięcznego rozliczenia podatku akcyzowego oraz podatku VAT-7K przez małych podatników (w miesiącu przypadającym po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy).

 • 31 stycznia
 • Termin złożenia zeznania o wysokości przychodu, wartości odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) z zeszłego roku podatkowego.

 • 30 kwietnia
 • Termin złożenia zeznania o wysokości dochodu albo straty w roku podatkowym (PIT-36) przez podatników prowadzących działalności gospodarczą na zasadach ogólnych i według podatku liniowego 19 % oraz wpłacenia różnicy podatkiem od dochodu z zeznania a sumą należnych za zeszły rok podatkowy zaliczek.

Jeśli jednak najpóźniejszy dzień rozliczenia to sobota lub dzień wolny od pracy, termin upływa w pierwszy następujący dzień roboczy.

Terminy opracowane na podstawie danych Ministerstwa Finansów.